Powered by Drupal, an open source content management system

W jaki sposób rzetelnie ocenić prace pracownika?

Współczesne, dynamiczne tempo życia stawia przed organizacjami wiele zadań i zmusza je do ciągłego rozwoju. W dobie zmian cywilizacyjnych oraz gwałtownego rozwoju technologicznego bardzo ważne jest, aby organizacja była adaptowała się do zmieniającej się rzeczywistości. W oparciu o to samo kryterium powinna dobierać pracowników.

Zatrudnieni w organizacji ludzie powinni tworzyć zespół sprawnie współpracujących ze sobą osób. Ważne jest, żeby dysponowali odpowiednim wykształceniem oraz cechami charakteru pozwalającymi na pracę w zespole. Obecność tych elementów jest uwidoczniona podczas procesu oceny pracowników. Jest on dostosowywany do wielkości przedsiębiorstwa i przyjętego sposobu oceniania (czytaj więcej o ocenie okresowej : przejdź do strony). Może dotyczyć grupowych lub indywidualnych ocen pracowników lub całościowo badać funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Ocena pracowników (http://www.elevatosoftware.com/) przynosi pracodawcy szereg istotnych wiadomości na temat wykonywania zleconych przez pracodawcę zadań, zachowań personelu oraz cech osobowości, które predestynują do osiągania sukcesu na zajmowanych stanowiskach. W zależności od przyjętych przez organizację kryteriów oceniania ocenie mogą podlegać takie aspekty jak sumienność, terminowość, samodzielność w planowaniu i organizowaniu pracy czy postawa etyczna pracownika. W celu zweryfikowania powyższych elementów, niektóre organizacje przeprowadzają rozmowy z osobami zatrudnionymi na podobnych stanowiskach oraz sesje coachingowe dla pracownika. Wszystko po to, by jak najpełniej wykorzystać potencjał zatrudnionej osoby.

Szara strefa
Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Aby ocenianie miało właściwy wymiar ważne jest, żeby odbywało się systematycznie. Spełnia wtedy swoje cele i może służyć pracodawcy w kształtowaniu polityki kadrowej, dostarczaniu wiedzy o pracowniku oraz informowaniu pracownika o jego mocnych i słabych stronach. Cel, któremu służą uzyskane w wyniku oceny pracownika informacje, to również motywowanie. Pracownik, otrzymując informację na temat swojej pracy, może poczuć się zmotywowany i chcieć udoskonalać efektywność swojej pracy. Metoda okresowego oceniania pracowników sprawdza się jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi.

Przeprowadzane oceny okresowe pracowników (http://www.elevatosoftware.com/pl/oceny,74,p,97) ułatwiają pracę pracodawcom i pracownikom. Wnioski, które wypływają z badań służą pracodawcy w przyszłym przyznawaniu: awansów, nagród, ewentualnych zmian personalnych na stanowiskach oraz doskonalenia kadry. Ocena okresowa pracowników przeprowadzana jest zwykle jeden lub dwa razy w roku. Obok mierzalnych czynników, takich jak wyniki pracy, ocena pracowników ma przynieść również informacje na temat obszarów niemierzalnych, takich jak zadowolenie z pracy, poziom integracji z zespołem, klimat organizacji. Personel powinien być zaznajomiony z formą przeprowadzanej oceny, a przyjęty przez organizację system oceniania pracowników powinien być jawny i zrozumiały dla całego personelu.